သမိုင္းေၾကာင္းအစ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ Two Birds Manufacturing Co.,Ltd ဟာ(1997)ခုႏွစ္တြင္မႏၱေလးတုိုင္းေဒသႀကီး၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ကံသာယာၿမိဳ႕သစ္မွာတပိုင္တႏိုင္အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနႏွင့္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရင္း မွန္ကန္တဲ့ေစတနာ၊ေကာင္းမြန္ ေသာအရည္အေသြး တို႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တိုးတက္လာၿပီး(1999)ခုႏွစ္မွာ စက္မွဳလုပ္ငန္း အသြင္သို႕ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳတိုးတက္လာသည့္ႏွင့္အမွ် သံုးစြဲဝယ္ယူ ေရာင္းခ်သူမ်ား အဆင္ေျပႏိုင္ေစေရးအတြက္(2001)ခုႏွစ္မွာအေရာင္းကားျဖင့္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ျခင္းကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။