ကြ်န္ေတာ္တို႕ Two Birds Manufacturing Co.,Ltd မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊလင္ပန္းစက္မွဳဇုန္ရွိ ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္း,အမွတ္ (470၊471)တြင္တည္ရွိလွ်က္ရွိပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ စက္႐ံုမွ Food Safety ႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါတယ္။က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ျဖစ္ေသာ FDA ေထာက္ခံခ်က္ကို ရရွိထားလွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွသတ္မွတ္ထားေသာ GMP,GHP,HACCP Regulation မ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ကြ်မ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ား အစဥ္အျမဲေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳရွိေအာင္ နည္းစနစ္တက် အစဥ္အျမဲ ဂရုတစိုက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။အသံုးျပဳထားေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားဟာ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို အဓိက အေလးထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ထိုကဲ့သို႕ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး စားသံုးသူမ်ားရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းစြမ္းေဆာင္ႏို္င္ေအာင္ အစဥ္အျမဲ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါေၾကာင္း။