ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ Two Birds Manufacturing Co.,Ltd မွ ထုတ္လုပ္ေသာ အရသာေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာေရးေထာက္ခံခ်က္ကိုရရွိထားသည့္သၾကားလံုးႏွင့္မုန္႕မ်ားကိုျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားသို႕ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္,အထက္ျမန္မာျပည္ေဈးကြက္အတြက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားလွ်က္ ရွိၿပီး ေအာက္ျမန္မာျပည္ေဈးကြက္အတြက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႐ံုးခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ ျမန္မာတျပည္ လံုးကို တင္ပို႕ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးလွ်က္ရွိပါတယ္၊ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ Retail Sales, Whole Sales, Modern Trade Sales ႏွင့္ Regional Sales ဟူ၍ Channel အမ်ိဳးအစားမ်ားခြဲျခားလုပ္ကိုင္ လွ်က္ရွိပါတယ္, Company ရဲ႕ Target အေနႏွင့္ ေရာင္းအားေပၚ Target ထားျခင္းမဟုတ္ပဲ စားသံုးသူ မ်ားရဲ႕လိိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္တဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအက်ိဳးအျမတ္ရွိေအာင္ အဓိက Target ထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္၊ Two Birds ManufacturingCo.,Ltd မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴ းလွ်က္ရွိေသာ သၾကားလံုးနွင့္ Snack မ်ားကိုေတာ့ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္တိုင္း တြင္ ဝယ္ယူ၍ ရရွိေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။