ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ Two Birds Manufacturing Co.,Ltd မွ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ၿပီးသန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာအရည္အေသြးျမင့္စားေသာက္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ပါသည္။အဓိကထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွာသၾကားလံုးျဖစ္၍ Snack မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္အေနျဖင့္ KiKi, Kido, Two Birds ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ပါသည္။